Feedback

Literatura

Pravni nasveti s področja javnih naročil:

SPREMEMBE SISTEMA TAKS ZA POSTOPEK PRAVNEGA VARSTVA V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

 
Ministrstvo za finance je v avgustu predstavilo predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, ki naj bi nadomestil trenutno veljavni Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 94/2007 in 32/2009, v nadaljevanju ZRPJN). Poleg postopkovnih izboljšav je predmet novega zakona tudi spremenjen sistem taks za postopek pravnega varstva, ki odpravlja neskladnost veljavne zakonodaje z Ustavo Republike Slovenije in določa spremenjene višine takse. Ustavno sodišče je namreč v svoji odločitvi ugotovilo spornost drugega stavka četrtega odstavka 22. člena veljavnega ZRPJN, v skladu s katerim se taksa za vodenje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo plača, po končanem postopku, in sicer zgolj v primeru, ko se je zahtevek za revizijo izkazal za neutemeljen. Namesto navedenega sistema je predvideno plačilo takse pred začetkom revizijskega postopka in ne glede na uspeh, s čimer se v tem postopku zagotavlja nediskriminatorna obravnava vlagateljev in doseganje namena takse, tj. nadomestilo za vodenje postopka. Hkrati je v predlogu predvidena tudi sprememba višine takse. Če se zahtevek za nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti ali v postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, je po novem potrebno plačati 750 EUR takse. V kolikor se zahtevek nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo v kateremkoli drugem postopku javnega naročanja iz prvega odstavka 24. člena ZJN-2 ali prvega odstavka 32. člena ZJNVETPS je potrebno odšteti 1500 EUR. Ko pa se zahtevek nanaša na odločitev o dodelitvi naročila ali odločitev o izločitvi iz postopka javnega naročanja ali na odločitev o zavrnitvi ponudbe, taksa znaša 5% od vrednosti izbrane ponudbe, vendar ne več kot 15.000 EUR. Ob navedenem je potrebno poudariti, da je predmetno takso potrebno vplačati tako za vodenje predrevizijskega kot tudi revizijskega postopka, še vedno pa jo je potrebno vplačati na ustrezen račun pri ministrstvu za finance.


Za čim boljše uspehe na področju javnih naročil, javno-zasebnega partnerstva in EU skladov vam nudimo hitro, strokovno in cenovno ugodno PRAVNO SVETOVANJE.
                                                                                                                     

Več na www.jhp.si

Spremembe v zakonih:

št. UL 91, 30. 11. 2015
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3) 
https://www.uradni-list.si/1/content?id=124000

št. UL 94, 16.10.2007
Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (uradno prečiščeno besedilo) (ZRPJN-UPB5)
www.uradni-list.si/1/content?id=82669


št. UL 16, z dne 15. 2. 2008
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2A)
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=488

št. UL 16, z dne 15.2.2008
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS-A)
www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=489

Nove CPV kode stopijo v veljavo z dnem 15.09.2008
Več si lahko preberete na naslednji povezavi:
http://simap.europa.eu/codes-and-nomenclatures/codes-cpv/codes-cpv_sl.htm

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.