Feedback

Slovar

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž vsi

P

Podizvajalec
Gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Pogodba o izvedbi javnega naročila
Odplačna pogodba med enim ali več ponudniki ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobav blaga ali opravljanje storitev v skladu s pomenom iz tega zakona.

Ponudnik
Gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in ponuja izvedbo gradenj, storitev oziroma dobavo blaga ter v postopku javnega naročanja izkaže interes s tem, da naročniku odda ponudbo.

Popolna ponudba
Ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Portal javnih naročil
Spletni informacijski portal ministrstva, pristojnega za javna naročila, kamor naročniki neposredno pošiljajo v objavo obvestila o javnih naročilih in razpisne dokumentacije v skladu s tem zakonom.

Postopek oddaje naročila male vrednosti
Poenostavljen postopek javnega naročanja, v katerem naročnik, z namenom pridobitve ponudb, na portalu javnih naročil objavi obvestilo o naročilu male vrednosti.

Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
Postopek, katerega namen je oddaja javnega naročila, v katerem lahko katerikoli gospodarski subjekt predloži prijavo k sodelovanju, ponudbo pa lahko oddajo samo kandidati, ki jih povabi naročnik.

Postopek s pogajanji
Postopek, ki vključuje pogajanja z namenom oddaje javnega naročila, v katerem naročnik povabi gospodarske subjekte in se z njimi pogaja o vseh pogojih za naročilo.

Pravočasna ponudba
Ponudba, ki jo naročnik prejme do izteka roka, določenega za prejem ponudb.

Predhodno informativno obvestilo
Objava namena oddaje javnih naročil blaga, storitev ali gradenj za naslednjih 12 mesecev.

Javnirazpisi.com niso odgovorni za vsebino vseh povezanih strani.