Splošni poslovni pogoji

 

Splošni poslovni pogoji veljajo za vse sedanje in bodoče aktivnosti družbe Razpisi d.o.o. v zvezi z online ponudbo in online storitvijo Javnirazpisi.com. Nadalje urejajo ponudbe plačanih in brezplačnih spletnih storitev.

Za uporabo storitev Javnirazpisi.com veljajo določila iz Splošnih poslovnih pogojev, za določila, ki niso definirana v tej pogodbi, pa veljajo poslovni pogoji tretjega ponudnika.
Kakršnekoli izjeme ali dodatni pogoji, glede na Splošne poslovne pogoje, veljajo samo na osnovi pisnega soglasja družbe Razpisi d.o.o.

Pogodbeni odnos med družbo Razpisi d.o.o. in naročnikom se vzpostavi z registracijo (naročilom) na spletni strani http://www.javnirazpisi.com in potrdilom naročila s strani naročnika z naročilnico.

Ponudba storitev Javnirazpisi.com je neobvezujoča. Javnirazpisi.com si zadržuje pravico do spremembe ponudbe tudi potem, ko je naročnik že sprejel ponudbo, če to zahtevajo tehnične omejitve ali če so spremembe malega obsega. Lastnosti navedene v navodilih ter prospektih in drugih materialih so neobvezujoča.
Uporaba in dostop do Javnirazpisi.com sta zagotovljena 24 ur na dan in vsak dan v letu, razen v primerih, ki sledijo. Nosilec si pridržuje pravico do krajših ustavitev v dostopu do Javnirazpisi.com zaradi tehničnih razlogov vzdrževanja in zamenjave opreme. Zaradi razlogov povezanih z vzdrževanjem Javnirazpisi.com, si nosilec pridržuje pravico tudi do daljših ustavitev dostopa do Javnirazpisi.com, vendar praviloma le ob nedeljah. Nosilec si pridržuje pravico, da ob sumu zlorab, ki pomenijo kršitev splošnih pogojev, omeji ali prekine uporabo Javnirazpisi.com za posamezno geslo.
Uporabnik se zavezuje, da bo geslo, ki mu ga bo dodelil nosilec, hranil kot poslovno skrivnost in da ga bo uporabljala le ena pooblaščena oseba. Uporabnik je odškodninsko odgovoren, če geslo nepooblaščeno uporablja tretja oseba. Uporabnik je zavezan nosilca obvestiti o sumu, da geslo uporablja nepooblaščena oseba. Nosilec bo takoj in brezplačno dodelil uporabniku novo geslo. Vse morebitne stroške, ki bi nastali zaradi (morebitne) zlorabe, nosi uporabnik. Uporabnik se strinja, da je seznanjen z navodili in pravili uporabe Javnirazpisi.com ter da bo v tistem delu Javnirazpisi.com ko je mogoče pošiljati informacije v Javnirazpisi.com, upošteval pravila in predpise, predvsem v zvezi z avtorskopravnim varstvom. Uporabnik izjavlja, da bodo vse informacije in druge stvaritve, ki jih bo pošiljal v Javnirazpisi.com, proste avtroskopravnega varstva oziroma dane v uporabo vsem, torej v javno dobro (public domain) ali shareware, razen tistih, za katere avtor izrecno zahteva drugače. V Javnirazpisi.com prav tako ni dovoljeno neavtorizirano nalagati avtorsko zaščitenih komercialnih programov.

Naročniško razmerje na storitev Javnirazpisi.com je sklenjeno za nedoločen čas. Če naročnina za tekoči mesec ni plačana lahko nosilec uporabniku takoj odvzame geslo za dostop do Javnirazpisi.com. Kakršnakoli druga kršitev teh splošnih pogojev ima za posledico prenehanje naročniškega razmerja z iztekom tekočega meseca. Nosilec bo uporabniku v tem primeru odvzel geslo s prvim dnem naslednjega meseca. S tem dnem ne prenehajo dolžnosti plačevanja naročnine. Če ni drugače dogovorjeno, se naročilo sklepa za nedoločen čas oziroma najmanj za obdobje 12 mesecev od njene sklenitve. Naročeno geslo ni možno odpovedati pred iztekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe. Naročnik lahko pisno odpove naročnino za geslo 30 dni pred potekom veljavnosti naročilnice oziroma pogodbe. Odpovedano geslo se izbriše zadnji dan veljavnosti pogodbe.

Cenik storitev Javnirazpisi.com sprejema uprava nosilca in je sestavni del splošnih pogojev. V ceniku storitev je določena višina naročnine, ki je odvisna od števila iskalnih profilov, e-naslovov in držav. Nosilec se zavezuje sproti objavljati morebitne spremembe v ceniku storitev Javnirazpisi.com na elektronskem naslovu http://www.javnirazpisi.com oziroma po elektronski pošti. Naročnina se obračunava za celo leto vnaprej z rokom plačila 8 dni po prejemu računa.

Naročnik je obvezen poravnati plačilo v korist družbe Javnirazpisi.com brez kakršnih koli odbitkov po dostavi fakture. V primeru zamude plačila je obvezen plačati obresti v višini 11% p.a. S tem se ne izloča uveljavljanje naslednjih zahtev za nadomestilo škode iz razloga zamude. V primeru zamude se naročnik obvezuje nadomestiti družbi Razpisi d.o.o. nastale stroške za izterjavo in inkaso.
Za zagotavljanje kakovostne uporabe Javnirazpisi.com se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi storitve Javnirazpisi.com upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na elektronskih straneh Javnirazpisi.com, v priročnikih in drugih brošurah oziroma na sprotni način.

Uporabnik je sam odgovoren, da uporablja modeme in druge naprave in javno komunikacijsko omrežje v skladu z vsemi predpisi, atesti, dovoljenji itd. Nosilec zagotavlja ustrezno opremo le na svoji strani in nikakor ni odgovoren za kakršnekoli nepravilnosti ali nezakonitosti, ki bi nastale zaradi neustrezne opreme ali ravnanja uporabnika. Nosilec ni odgovoren za prenehanje dostopa do Javnirazpisi.com, ki bi nastala zaradi krivde podjetja, ki je dobavitelj dostopa nosilca do interneta. Nosilec bo po svojih najboljših močeh skušal svetovati uporabniku pri uporabi komunikacijskih naprav. Nosilec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko nastale pri uporabniku zaradi morebitnih tehničnih težav ali prenehanja delovanja Javnirazpisi.com.
 

Čeprav nosilec verjame, da so vsi podatki, vsebovani v Javnirazpisi.com, kakovostni, pravilni in ažurni, ni odgovoren za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe podatkov v Javnirazpisi.com, oziroma zaradi morebitnih napak ali netočnih podatkov, ki bi se znašli v Javnirazpisi.com. Nosilec izjavlja, da so vsi podatki in druge storitve, ki jih ponuja Javnirazpisi.com, na voljo takšni, kakršni so in ne jamči za njihovo pravilnost in uporabnost pri uporabnikovem delu oziroma za njegov namen. Nosilec ne prevzema odgovornosti za aktualnost, pravilnost, celovitost ali kakovost ponujenih informacij. Ravno tako ne odgovarja za škodo materialne ali druge narave, ki je posledica uporabe ali neuporabe razpoložljivih informacij oziroma je posledica pomanjkljivih ali napačnih informacij. Vse ponudbe na objavljenih straneh so nezavezujoče in prostovoljne. Nosilec si izrecno pridržuje pravico do spremembe ali ukinitve ponujenih informacij, delne spremembe vsebine strani ali celotne ponudbe, dodajanja ali brisanja, kot tudi do začasne ali stalne ukinitve strani. Nosilec ne odgovarja in ne sprejema odgovornosti za dostop do spletnih strani povezanih z Javnirazpisi.com in za materiale, ki so na njih objavljeni, vključno s spletnimi stranmi, ki se na Javnirazpisi.com oglašujejo.

Uporabnik soglaša, da lahko nosilec in povezana podjetja uporabljajo podatke uporabnika, ki jih uporabnik posreduje nosilcu. Nosilec lahko podatke uporabnika uporablja za obveščanje uporabnika o svojih storitvah in o storitvah z uporabnikom povezanih podjetij ter uporabniku posreduje promocijska sporočila, povezana z delovanjem nosilca in z njim povezanih podjetij.

Nosilec se zavezuje, da bo vse podatke uporabnika, ki se v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov in drugimi predpisi o varovanju osebnih podatkov, štejejo za osebne podatke, varoval in z njimi razpolagal na način in po postopkih, določenih v zakonu o varstvu osebnih podatkov. 
Uporabnik lahko od nosilca s pisnim sporočilom kadarkoli zahteva, da uporabnik ne uporablja njegovih podatkov za obveščanje ter da osebne podatke uporabnika izbriše iz svoje zbirke osebnih podatkov.

Za več informacij o naši politiki zasebnosti kliknite tu.

Družba Razpisi d.o.o. lahko za sklepanje pogodb uporabi (najame) tretjo osebo. Naročnik soglaša s prenosom pogodbenih odnosov na tretjo osebo. Naročnik je zaščiten z zakonom o varstvu potrošnikov in lahko v roku 7 delovnih dni od dneva naročila, odstopi od naročila. Zadostuje, da se naročnik v zakonskem roku, pisno odpove naročilu. Ta pogodba je sestavljena in bo izvrševana v skladu z zakoni v Sloveniji. Pogodbeni stranki se strinjata, da so za reševanje kakršnihkoli sporov, ki bi izhajali iz te pogodbe, pristojna sodišča v Ljubljani, Sloveniji.